Verliesverrekening door vrijstelling inkomstenbelasting

Doorgaans levert de hypotheekrente een aftrekpost op waardoor het belastbaar inkomen uit werk en woning kleiner wordt. Indien een vrijgesteld salaris wordt genoten kan de hypotheek wel in mindering worden gebracht maar leidt dat niet tot een terugbetaling van belasting aangezien er geen belasting over het salaris is betaald. Wat wel resteert is een negatief inkomen dat in Nederland wordt aangemerkt als een verlies uit werk en woning (box 1). Het negatief inkomen van box 1 kan worden verrekend als er positief inkomen in box 1 is in het verleden (achterwaartse verrekening) en in de toekomst (voorwaartse verrekening).

Bij de achterwaartse verrekening wordt het negatieve inkomen verrekend met het positieve belastbaar inkomen uit werk en woning maximaal drie jaar terug Indien er niet met oude jaren verrekend kan worden wordt het negatieve inkomen verrekend met positief inkomen van acht jaar na het jaar waarin dit inkomen is ontstaan.

Mevrouw B geniet een vrijgesteld salaris en heeft een negatief inkomen uit werk en woning van € 10.000. Na acht jaar is een te verrekenen verlies ontstaan, groot € 80.000. In 2015 gaat zij met pensioen. Het gehele pensioen kan dan worden verrekend met het verlies uit de laatste acht jaar en wordt over dat jaar ook geen inkomsten belasting over het inkomen uit werk en woning betaald.

Het voorbeeld laat zien hoe het verlies wordt verrekend en tot welke besparing het leidt.

terug..

jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
inkomen 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 (pensioen)
negatief inkomen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -80.000
0
besparing inkomstenbelasting 24.300